ethics

הרופא ברשת החברתית

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

נייר עמדה

- הרופא ישקול בזהירות אם ברצונו לשתף ברשת החברתית שלו גם אנשים הנמצאים בטיפולו הרפואי.

- הרופא יימנע מלדון ברשת החברתית בנושאים רפואיים אישיים של מי שנמצא בטיפולו הרפואי. בנושאים אלו ניתן לדון, תוך המגבלות שפורסמו, במסגרת הדוא"ל האישי של הרופא.

- הרופא יימנע ברשת החברתית מעירוב התחומים בין חייו הפרטיים וחייו המקצועיים.

- הרופא יקפיד במשנה זהירות בדבר התוכן המילולי והחזותי העולה מטעמו לרשת החברתית, על מנת לשמור על מעמדו וכבודו המקצועי, ובהתאם לכללי ההתנהגות הראויה של הרופאים.

- הרופא לא ינצל את הרשת החברתית לפרסומת עצמית העומדת בניגוד לכללים בדבר פרסום ופרסומת במדיה, ולא יעשה פרסומת לכל גורם אחר.

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות