ethics

בריאותם של מהגרי עבודה

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

רקע
פיגוע ההתאבדות הכפול במדרחוב בנווה שאנן שבדרום תל אביב בינואר 2003 כפה עלינו, הרופאים, להביט במציאות חדשה במלוא כיעורה. בפיגוע קשה זה נהרגו 23 איש, ונפצעו יותר ממאה אחרים. בין ההרוגים והפצועים ישראלים בצד עובדים זרים שזו להם סביבת מגוריהם ועבודתם. בשעה שאת הישראלים מיהרו צוותי ההצלה להעביר לבתי החולים, העדיפו העובדים הזרים, אף שהיו פצועים וזבי דם, להסתתר בפינה בטוחה מאימת המשטרה. החשש כי ייעצרו ויגורשו מהארץ כחלק מהגירוש ההמוני שהוכרז נגדם, גבר אפילו על הצורך בטיפול רפואי דחוף. גם הכרזתו הנדיבה של שר הפנים בשעתו אלי ישי, כי לפצועי הפיגוע ולבני משפחותיהם יינתנו אישורי שהייה זמניים, לא הפיגה את החשש של קהילה זו. רבים מעובדים זרים אלו נמנעו גם מלהגיע אל בתי החולים שבהם אושפזו מקצת חבריהם בשל החשש מפני הגירוש. זה היה שיא חדש ומכוער של אי–שוויון בנגישות ובמימוש אמצעי בריאות ורפואה בחברה הישראלית.

כחודש לאחר אירוע זה קיימה הלשכה לאתיקה דיון בעניין מעמדם של מהגרי העבודה בישראל. חברי הלשכה סברו כי עליהם להשמיע עמדה נחרצת בעניין זכויות האדם הבסיסיות של מי שנמצא בתחתית הסולם החברתי בארץ. בדיון השתתפו גם נציגי הארגונים המסייעים לעובדים הזרים - "קו לעובד" ו"רופאים לזכויות אדם". בתום הדיון אימצו חברי הלשכה לאתיקה את נייר העמדה כדלקמן.

נייר העמדה
- הגירה לצורך עבודה היא תופעה כלל–עולמית שאינה ניתנת לפתרון באמצעים מנהליים בלבד.
- נוכחותם בארץ של מאות אלפי מהגרי עבודה מחייבת התייחסות של מוסדות המדינה לזכויות
- האנוש הבסיסיות של עובדים אלו, לרבות רווחתם, בריאותם ומצבם הרפואי.
- למצבם הבריאותי של מהגרי העבודה השפעה ישירה על בריאות כלל האוכלוסייה. מכאן
- מוטלת חובה כפולה על הרשויות לדאוג לבריאותם של מהגרים אלו.
- יש לקבוע תנאי מחיה ועבודה נאותים ולאוכפם כדי למנוע ניצול לרעה ותחלואה של מהגרי
- העבודה.
- יש ליצור מסגרת חוקית נאותה שתאפשר לכלל המהגרים גישה חופשית לשירותי רפואה, תוך
- גביית מס בריאות מהם.
- על כל רופא מוטלת החובה האתית להעניק טיפול רפואי דחוף, גם למהגרי עבודה שאין להם
- כל ביטוח רפואי.
- טיפולים רפואיים במהגרי עבודה שאינם נחשבים לטיפולים דחופים נתונים לשיקול דעתו של
- הרופא גם אם אינם מכוסים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
- כחלק משמירת הסודיות הרפואית תישמר גם זהותו של מהגר העבודה הפונה לקבלת טיפול
- רפואי.
- הלשכה לאתיקה קוראת לרופאים חברי הר"י להתנדב ולתרום מניסיונם המקצועי לטובת
- מהגרי העבודה בישראל.

*פורסם במרץ 2003

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות