ethics

רופא רשאי להודיע למטופליו על מקום עבודתו החדש

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

רקע
ד"ר ב' סיים את עבודתו בבית חולים מסוים לאחר 24 שנות עבודה ולאחר שהפסיד במכרז לניהול המכון שבו עבד. סיום העבודה היה מלווה בצלילים צורמים, והיה צורך בהתערבות של יו"ר ועד הרופאים שם ויו"ר הר"י על מנת להסדיר את תנאי הפרישה. כמה חודשים אחר כך התחיל ד"ר ב' לעבוד בבית חולים אחר, משם שלח מכתב לכל מטופליו מבית החולים הקודם, המודיע להם על מקום עבודתו החדש ואף מציע ביקור ראשון חינם במקום עבודתו החדש.
הנהלת בית החולים הראשון התלוננה בפני הנהלת בית החולים השני על מכתב זה. בתגובה שלחה הנהלת בית החולים השני מכתב התנצלות, ששוגר אף הוא למטופליו הקודמים של ד"ר ב'. בנוסף, שלח ד"ר מ', שנבחר למנהל המכון שבו עבד ד"ר ב' בבית החולים הראשון, מכתב משלו לכל אותם המטופלים. במכתב זה נטען כי התנהלותו של ד"ר ב' אינה עולה בקנה אחד עם כללי האתיקה המקובלת. על כך הגיש ד"ר ב' תלונה ללשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, בטענה שהמכתב פגע בשמו הטוב.

ועדת הבירור של הלשכה לאתיקה מצאה כי התלונה מוצדקת, אך גם כי הקובל עצמו עבר עבירה אתית. הוועדה דחתה תלונה נגדית על "גניבת חולים" או שימוש ברשימת חולים ללא רשות, אך מצאה פגם במכתבו של ד"ר ב', המציע ביקור ראשון חינם. ועדת הבירור החליטה, בין היתר, כי ד"ר ב' יתנצל בכתב בפני ד"ר מ' והנהלת בית החולים הראשון על נוסח המכתב, ממנו משתמע לכאורה שידול חולים למעבר לבית החולים החדש; ואילו הנהלת בית החולים הראשון וד"ר מ' יפרסמו, מצדם, התנצלות על המכתב שבו נאמר כי ד"ר ב' לא נהג על פי כללי האתיקה.
ד"ר ב' אכן התנצל כנדרש, אך ד"ר י', מנהל בית החולים הראשון, ערער על החלטת ועדת הבירור.

ועדת הערעור של הלשכה לאתיקה חזרה ואישררה את החלטתה של ועדת הבירור כי במכתבו של ד"ר ב' ממקום עבודתו החדש יש משום שידול חולים למעבר למרפאתו החדשה, ובכך יש עבירה אתית. עוד אישררה הוועדה את ההחלטה הקודמת, כי פנייתו הישירה של ד"ר מ' למטופליו של ד"ר ב' — בנוסח שנכתבה — מהווה הלעזה על חבר למקצוע וראויה גם היא לגינוי. כמו כן הוברר כי בנוסף למעשיו המפורטים לעיל, מסר ד"ר מ' במהלך אירועים אלה פרטים "לא מדויקים" לבית החולים השני באשר להסכם סיום עבודתו של ד"ר ב' בבית החולים הראשון. לגבי ד"ר י', מנהל בית החולים הראשון, קבעה ועדת הערעור כי לא נעברה על ידו כל עבירה אתית, וכי אין לה סמכות לקבוע אם בית החולים כמוסד עבר עבירה שכזו.
הן ד"ר ב' והן ד"ר מ' נענשו ב"אזהרה" על ידי ועדת הערעור של הלשכה לאתיקה. הוועדה החליטה, כי פרטי הפרשה יפורסמו ללא ציון שמות המעורבים בה. עוד החליטה הוועדה, כי הנושא יובא לדיון בפני מליאת הלשכה לאתיקה. בעקבות הדיון שהתקיים בלשכה, הוחלט לפרסם את נייר העמדה שלהלן.

נייר העמדה
- זכות המטופל היא לקבל טיפול רפואי רצוף וסדיר.
- זכות זו טומנת בחובה גם את הזכות לקבל טיפול רפואי מרופא אישי קבוע.
- מכאן נגזרת גם זכותו של המטופל לדעת להיכן עבר לעבוד הרופא שטיפל בו עד כה.
- ידיעה זו תאפשר לחולה קבלת "החלטה מדעת" היכן, כיצד ועל ידי מי ימשיך לקבל את הטיפול
- הרפואי הנדרש לו.
- מכאן נגזרת גם חובתו של המעסיק להודיע, בתוך זמן קצר וסביר, למטופליו של רופא המשנה
- את מקום עבודתו על שינוי זה.
- היה והמעסיק אינו מקיים חובה זו, רשאי הרופא לפנות למטופליו ולהודיע להם על השינוי
- שחל במקום עבודתו.

*פורסם ביוני 2006

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות