פרמקולוגיה

שונות גנטית ב-PON1 בהתאמה לתגובתיות ל-Plavix

הסיכון להתפתחות קריש בסטנט גבוה יותר בקרב מטופלים שהם הומוזיגוטים לאלל QQ192 של PON1

25.01.2011, 10:49

השונות בתגובתיות לטיפול ב-clopidrogel bisulfate) Plavix), תרופה נוגדת קרישה, רבה בקרב מטופלים שונים. ה-FDA קבע אשתקד שיש להוסיף הערת אזהרה בנוגע לתועלת של התרופה עבור מטופלים שונים.

החומר הפעיל בגוף הוא מטבוליט של קלופידרוג'ל. לפיכך, תלויה היעילות הקלינית של התרופה בטרנספורמציה של קלופידרוג'ל למטבוליט הפעיל.
PON1י(paraoxonase-1) הוא אנזים קריטי במטבוליזם של קלופידרוג'ל. ב-PON1  יש פולימורפיזם נפוץ - Q192R.

בניסיון לאתר את הגורמים לשונות בתגובתיות של המטופלים, בדקו חוקרים מהולנד את הגנוטיפ של PON1 במטופלים שעברו השתלת סטנט וטופלו בקלופידרוג'ל. נמצא שהסיכון להתפתחות קריש בסטנט גבוה יותר בקרב מטופלים שהם הומוזיגוטים QQ192 מאשר בקרב מטופלים שהם הומוזיגוטים RR192. רמת הפעילות שלPON1 בפלסמה שלהם היתה נמוכה יותר וכך גם ריכוז המטבוליט הפעיל ורמת עיכוב טסיות דם. ההתאמה שנמצאה בין הגנוטיפ של PON1 לבין התגובה לטיפול בקלופידרוג'ל היתה גבוהה. החוקרים מצביעים על החשיבות בקביעת גנוטיפ PON1 של המטופלים בקביעת התכנית הטיפולית למניעת התפתחות קריש דם בסטנט.

בעבר, דווח על חשיבות הפולימורפיזם ב- CYP2C19 בתגובתיות לתרופה. בניסוי זה, לא מצאו החוקרים התאמה בין התגובה לקלופידרוג'ל לבין הגנוטיפ של CYP2C19. יתכן שהמוצא השונה של המטופלים תרם להבדלים בתוצאות. בניסוי הנוכחי, שבו נמצאה חשיבות לגנוטיפ של PON1 , היו רוב המטופלים אירופים. בניסוי שבו נמצאה חשיבות לגנוטיפ של CYP2C19 היו המטופלים יפנים.

פלביקס היא מהתרופות שמחזור המכירה שלהן הוא הגבוה ביותר. היקף המכירות בשנה שעברה היה מעל 9 מיליארד דולר. התרופה פותחה על-ידי Sanofi-Aventis. בארצות-הברית היא משווקת על-ידי Bristol-Myers Squibb . תוקף ההגנה שלה על-ידי פטנט יפוג בשנת 2012.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Bouman H.J. et al., Nat Med 2010: Paraoxonase-1 is a major determinant of clopidogrel efficacy

נושאים קשורים:  פרמקולוגיה,  קרישת דם,  קרדיולוגיה,  פלביקס,  PON1,  פולימורפיזם,  סטנט,  מחקרים
תגובות