CRISPR

זיהוי אוכלוסיות ייחודיות של סטרפטוקוקי ברוק של אנשים

לזיהוי השונות באוכלוסיות החיידקים בין אנשים עשויה להיות חשיבות בהתאמה אישית של טיפולים, לא רק על בסיס שונות גנטית ב-DNA ההומני אלא גם על בסיס השונות הגנטית של החיידקים שבגופנו

שינויים גנטיים באוכלוסיות של חיידקים משפיעים על החסינות של החיידקים – ושל הפונדקאי שלהם – בפני וירוסים שתוקפים אותם. בעקבות חשיפה לוירוסים, חלים ב-DNA של החיידקים שינויים, שמיועדים להקנות לחיידקים חסינות בפני הדבקה חוזרת על-ידי וירוסים אלה. כדי לבחון את השונות באוכלוסיות של חיידקים שנמצאים בגופם של אנשים שונים ובכל אחד מהאנשים לאורך זמן, נבחנו השינויים בפולימורפיזם של ה- DNA של חיידקי סטרפטוטקי ברוק.

בניסוי השתתפו ארבעה אנשים, ופרופיל החיידקים ברוק שלהם נבדק לאורך 11 – 17 חודשים. השונות הגנטית של החיידקים נבחנה על-ידי בדיקה של צברים של רצפים פלינדרומים קצרים (CRISPRs) ב- DNA של חיידקי סטרפטוקוקי ברוק.

נמצא שבין אנשים שונים קיימת זהות ב-2% בלבד מה-CRISPR. באותו אדם בנקודות זמן שונות יש גרעין קבוע שמהווה רק 7% - 22% מכלל ה-CRISPR של החיידקים. השינויים היו תכופים, וכשליש מה-CRISPR החיידקים השתנו מנקודת זמן אחת לזו שלאחריה.

לממצאים אלה עשויה להיות חשיבות בהתאמה אישית של טיפולים, לא רק על בסיס שונות גנטית ב-DNA ההומני אלא גם על בסיס השונות הגנטית של החיידקים שבגופנו.

למקור ב-Genome Researchי

Pride D.T. et al., Genome Res. 2011: Analysis of streptococcal CRISPRs from human saliva reveals substantial sequence diversity within and between subjects over time

נושאים קשורים:  CRISPR,  חיידקים סטרפטוקוקיים,  מחקרים
תגובות