חוזרים ופרוטוקולים

פרוטוקול לטיפול בלידוקאין ומגנזיום 3

מבדק איכות היערכות המוסדות הרפואיים למתן טיפול בסוף החיים

נוהל הכרזה על מוות על ידי פאראמדיק באט"ן של אגודת מגן דוד אדום
בישראל ללא נוכחות רופא והוצאת הודעת פטירה

חוק החולה הנוטה למות

הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות

ייפוי כח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות 2005

ייפוי כח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות 2015

קווים מנחים לסדציה פליאטיבית לחולה הנוטה למות

לטופס הרשמה לאיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל